Statuten

Laatste statutenwijziging d.d. 3 september 1998

STATUTEN:

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:”Capelse Schaakvereniging” en is gevestigd te

Capelle aan den IJssel.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Doel en MiddelenArtikel 2

1.     De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.

2.     De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a.   het houden van een interne competitie;

b.   het uitschrijven van,  medewerken aan of regelen en bevorderen van wedstrijden;

c.    het uitgeven van een verenigingsorgaan: de”IJsseltoren”;

d.   het maken van propaganda voor de vereniging, alsmede voorde schaaksport;

e.   alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen.

 

Het verenigingsjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar loopt vaneen september tot een september.

Artikel 3 bis

Aanvangsdatum en beëindigingdatum van de speelavonden kunnen afwijken van de in artikel 3 genoemde data.

 

Leden

Artikel 4

Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen.

De vereniging hanteert voor de leden de volgende groepsindeling:

  • aspirant-leden tot zestien jaar;
  • juniorleden tot twintig jaar;
  • seniorleden twintig jaar en ouder.

Artikel 5

Personen, die zich jegens de vereniging uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de algemene ledenvergadering tot erelid of lid van verdienste worden benoemd.

 

Verkrijging van het lidmaatschap

Artikel 6

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. Tegen niet toelating staat beroep open bij de algemene ledenvergadering.

 

Personen, die lid willen worden van de vereniging hebben recht op vier vrije speelavonden.Men is echter wel verplicht om op de vierde speelavond kenbaar te maken of men al of niet lid wil worden.

 

Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 7

Het lidmaatschap eindigt door:

a.  overlijden;

b.  opzegging door of namens hetlid;

c.   opzegging door de vereniging;

d.  ontzetting.

Het bestuur

Artikel 7

Artikel 8Het bestuur bestaat uit zeven leden. In het bestuur hebben de voorzitter,secretaris en penningmeester zitting.

De  mogelijkheid  bestaat om  de functies  secretaris  en penningmeester te combineren.

De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering gekozen.

De voorzitter wordt in functie gekozen.

Bij een tussentijdse vacature is het bestuur gemachtigd om hierin onderling te voorzien.Ieder lid kan zich beschikbaarstellen als bestuurslid.

Bestuursleden moeten tenminste achttien jaren oud zijn.

Bestuursleden worden gekozen voor de periode van twee jaar, zij zijn terstond herkiesbaar.

Voorzitter en twee bestuursleden enerzijds en secretaris en drie bestuursleden anderzijds kunnen niet gelijktijdig aftreden.

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

a. geen lid meer te zijn van de vereniging;

b. het verstrijken van de zittingsperiode of tussentijds terugtrekken;

c. een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering.

De vereniging wordt door de voorzitter zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd, bij ontstentenis van devoorzitter wordt de vereniging zowel in – als buiten  rechte vertegenwoordigd  door  de secretaris  en  de penningmeester tezamen.

Het bestuur is wel bevoegd tot alle handelingen waaronder de handelingen als omschreven zijn in artikel 44boek 2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Commissie

De   algemene  ledenvergadering   alsmede   het  bestuur   kunnen   commissies benoemen, die het bestuur in deuitvoering van haar taak behulpzaam zijn.In elk geval kent de vereniging een commissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de zogeheten “kascommissie”. Deze door de algemene vergadering jaarlijks te benoemen commissie van tenminste twee leden,die geen lid mogen zijn van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 

De algemene ledenvergadering

Artikel 10

1. De algemene ledenvergadering bestaat uit ledenvan de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering wordtbijeengeroepen door het bestuur en wel zo dikwijls het

bestuur dit wenselijk oordeelt doch tenminste één maal per jaar, zijnde de jaarvergadering

bedoeld in artikel 48 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende gedeelte der leden, bevattende de te

behandelen onderwerpen, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene

ledenvergadering op een termijn van nietlanger dan vier weken.

4. De oproeping  tot  een algemene  ledenvergadering  geschiedt tenminste veertien dagen

tevoren aan de adressen van de leden.

5. De algemene ledenvergadering wordt geleid doorde voorzitter van de vereniging of diens

plaatsvervanger.

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of diens plaatsvervanger

notulen gemaakt, die door deze en door de voorzitter van de vergadering worden vastgesteld    en ondertekend.

7. De jaarvergadering wordt in het begin van het seizoen gehouden. In de jaarvergadering

komen onder meer aan de orde: het jaarverslagen de rekening en verantwoording van het

bestuur met het verslag als bedoeld in artikel 9 van de statuten.

8. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging toe alle bevoegdheden, die niet

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 

Het stemmen

Artikel 11

1. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergaderingzijn de leden van de vereniging, die elk

één stem kunnen uitbrengen.

2. Een lid kanzijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In datgeval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht teworden overhandigd.

Artikel 12

Besluiten worden genomen meteen meerderheid van de helft plus één van het aantal geldig uitgebrachtestemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.

Besluiten tot wijziging vandeze statuten en/of tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts wordengenomen door de algemene ledenvergadering, waarin tenminste de helft van hetaantal leden tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierdevan de geldig uitgebrachte stemmen en mits het voorstel tot het desbetreffendebesluit in de oproeping tot die vergadering was opgenomen. Is het vereisteaantal leden niet aanwezig, dan wordt er een nieuwe

algemene ledenvergaderinguitgeschreven, waarin met enkelvoudige meerderheid rechtsgeldige beslissingenkunnen worden genomen.

 

Geldmiddede algemene ledenvergadering komen in devereniging toe alle bevoegdheden, die niet

door de wet of de statuten aan het bestuurzijn opgedragen.

 

Het stemmen

Artikel 11

1. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergaderingzijn de leden van de vereniging, die elk

één stem kunnen uitbrengen.

2. Een lid kanzijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In datgeval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht teworden overhandigd.

Artikel 12

Besluiten worden genomen metlen

Artikel 13

1.     De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

a.     contributies;

b.     bijdragen van donateurs;

c.      subsidies en bijdragen;1. Stemgerechtigd in de algemene ledenvergaderingzijn de leden van de vereniging, die elk

één stem kunnen uitbrengen.

2. Een lid kanzijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In datgeval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht teworden overhandigd.

d.     schenkingen, legaten en andere baten.2.     De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de begroting van inkomsten en uitgaven van de

3.     vereniging voor het volgende verenigingsjaar en de te heffen contributies vast. leden zijn  gehouden tot betaling daarvan.

Artikel 14

1.     Het huishoudelijk reglement bevat de regelen omtrent detoepassing en de  uitvoering van dezestatuten.

2. Een lid kanzijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In datgeval dient op de vergadering aan de secretaris een schriftelijke volmacht teworden overhandigd.

3.     vereniging voor het volgende verenigingsjaar en de teheffen contributies vast. leden zijn  gehouden tot betaling daarvan. 

Algemene BepalingenArtikel 15

In gevallen, waarin deze statuten en de reglementen niet voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.

Indien haar beslissing niet kan worden afgewacht, beslist het bestuur. Echter onder gebondenheid om de genomen beslissing aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter bekrachtiging voor te leggen.

 

Liquidatie

Artikel 16

1.   Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn.

2.   Tenzij anders bepaald, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

3.   bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een liquidatieoverschot van de

vereniging aangegeven.

4.   De liquidatie geschiedt met inachtneming van het bepaalde bij artikel 23 van boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek.

 

Deel dit bericht